Kontakt

ZSP w Bytyniu, 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Prezentacja o szkole

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole

Link do prezentacji

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego

11-09-2019

Międzyszkolny Konkurs Historyczno – Plastyczny
na wykonanie plakatu z hasłem i motywem antywojennym
dla klas IV - VIII

z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

Zwyciężajcie nienawiść – miłością,

 nieprawdę – prawdą,

 przemoc – cierpieniem. 

 Mahatma Gandhi 

 

REGULAMIN

 1. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bytyniu Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
 3. Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów klas IV - VIII do poznawania historii Polski oraz kształtowanie postawy patriotyzmu.
 4. Konkurs ma formę plakatu.
 5. Konkurs będzie przeprowadzony jednoetapowo.
 6. Szkoły mogą zgłosić maksymalnie 3 najlepsze prace.
 7. Każda praca musi być wykonana własnoręcznie, posiadać motyw i hasło antywojenne.
 8. Praca może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką.
 9. Ocenie podlegać będą: kreatywność i staranność wykonania.  
 10. Prace należy podpisać (na odwrocie): imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły.   
 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2019 r.
 12. Prace należy przesłać na adres Szkoły (ul. Szkolna 55, Bytyń 64-542) lub składać w sekretariacie Szkoły.  
 13. Prace będą sprawdzane przez powołaną przez Organizatorów Komisję Konkursową.
 14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 15. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 16. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: sp.bytyn.pl
 17. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.
 18. Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy.
 19. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 08.11.2019 r.
 20. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.
 21. Kartę uczestnika należy dostarczyć wraz z pracą.
 22. Finanse na organizację konkursu i nagrody pochodzą od Organizatorów i sponsorów.
 23. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych uczestników konkursu przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu (Ustawa z dnia 10. 05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Szkolny organizator Konkursu: Iwona Ludwiczak, Olga Kaczmarek