Kontakt

ZSP w Bytyniu, 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Prezentacja o szkole

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole

Link do prezentacji

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Bytyniu

 Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w 2018/2019 r.:

Przewodniczący: Paweł Banaszak

Zastępca przewodniczącego: Zuzanna Piechowiak

Skarbnik: Karol Krajewski

Członkowie:

Marika Dolny

Bartosz Kozioł

Witold Wróblewski

Anna Kazirod

Patrycja Szymaniak

Piotr Majchrzak

Opiekunowie:

Iwona Rój

Łukasz Dorocinkowski


Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

w roku szkolnym 2018/2019

Stałe, cykliczne działania Samorządu Uczniowskiego zaplanowane na rok  szkolny 2018/2019:

 • Każdy piątek będzie Literackim Piątkiem. Tego dnia czytamy książki w szkolnej bibliotece.
 • Każda środa w naszej szkole będzie Dniem Zdrowego Odżywiania. Zamiast słodkiego zjedz coś zdrowego! Zachęcamy, aby choć w ten jeden dzień tygodnia zamiast słodyczy przynosić zdrową przekąskę np. owoc, warzywo, jogurt.
 • Raz w miesiącu będzie Dzień Gimnastyki.

Działania bieżące:

I półrocze

Miesiąc

Działania

Forma realizacji

Wrzesień

 • Rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Sprzątanie Świata.
 • Pożegnanie lata.
 • Kasztanobranie.

 

 • Zbiórka i segregacja śmieci.
 • Ognisko i pieczenie kiełbasek.
 • Zbiórka kasztanów na rzecz klasy.

Październik

 • Kasztanobranie.
 • Dzień Edukacji Narodowej.
 • Dzień spódniczki i krawata.
 • Wymiana nauczycieli.
 • Pierwsza pomoc, bicie REKORDU GUINNESSA W RESUSCYTACJI.

 

 • Zbiórka kasztanów na rzecz klasy.
 • Apel, upominki iżyczenia dla pracowników szkoły.
 • Dziewczynki przychodzą w spódniczkach/ sukienkach, chłopcy zakładają krawat.
 • Trwa jedną godzinę lekcyjną. Nauczyciel losuje przedmiot, którego będzie uczył.

Listopad

 • Sprzątanie lokalnego cmentarza.
 • Wyjazd na termy.
 • Mam Talent. II edycja.
 • Andrzejki. Nocowanie z wychowawcami.
 • Uczniowie idą grabić liście na cmentarzu.
 • Uczniowie przedstawiają swoje talenty na forum szkoły.
 • Dyskoteka andrzejkowa.

Grudzień

 • Mikołajki.
 • Czapka Mikołajkowa.
 • Wspólne kolędowanie.
 • Test wiedzy o ruchu drogowym.
 • Akcja bombka.
 • Najdłuższy łańcuch.
 • Strojenie choinki.
 • Każdy uczeń nosi czapkę Mikołaja. (6.12)
 • Na przerwach uczniowie poszczególnych klas będą śpiewać kolędy.
 • Każde dziecko przynosi własnoręcznie wykonaną bombkę na choinkę.
 • Każda klasa na jednej godzinie lekcyjnej wykonuje łańcuch na choinkę. Wygrywa klasa, która zrobi najdłuższy.

Styczeń

 • Wyjazd na lodowisko.
 • Akcja bałwan.
 • Ferie w szkole.
 • Każda z klas lepi bałwana, największy i najładniejszy wygrywa.

 

 II półrocze:

Data

 

Działanie

Forma realizacji

14.02

Skrzynka Walentynowa, czerwony element ubrania, gazetka Walentynowa.

Uczniowie przychodzą w czerwonym elemencie ubioru, a w holu będzie postawiona skrzynka na walentynki. Gazetka zostanie powieszona na tablicy z ogłoszeniami.

15.02

Dyskoteka Walentynkowa

W szkole odbędzie się dyskoteka.

28.02

Tłusty Czwartek

Na przerwie będą rozdawane pączki

13.03

Konkurs Origami

 

5.03

Dzień j. angielskiego

W szkole zostaną powieszone kartki ze słowami w języku angielskim.

8.03

Dzień Kobiet

 

20.03

Dzień Życzliwości

Gazetka zostanie powieszona na tablicy z ogłoszeniami

10.04

Kartki z życzeniami Wielkanocnymi dla Nauczycieli

Uczniowie będą pisali kartki z życzeniami dla Nauczycieli

 

Wystawa z Pisankami

Na korytarzu będzie stolik z pisankami

25.04

Gazetka o zdrowej Żywności

Gazetka zostanie powieszona na tablicy z ogłoszeniami

 

Konkursowa Palma

Uczniowie będą tworzyli palmę Wielkanocną

7.05

Zbiórka karmy do schroniska

Na holu będzie skrzynka do wrzucania karmy dla zwierząt

14.05

Gazetka o pupilach

Gazetka zostanie powieszona na tablicy z ogłoszeniami

23.05

Dzień J. Niemieckiego

W szkole zostaną powieszone kartki ze słowami po niemiecku

21.06

zakończenie roku szkolnego,

Apel z okazji zakończenia roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU

1. Postanowienia ogólne

 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 • Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 • Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

 2. Organy Samorządu Uczniowskiego

 • Organem Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
 • Rada składa się z:
 • przewodniczącego,
 • zastępcy przewodniczącego,
 • skarbnika,
 • pozostałych członków (kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w wyborach oraz przewodniczący wszystkich klas)
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz zastępca :
  • jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, oraz Rady Rodziców,
  • reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców,
  • kieruje pracą Samorządu,
  • organizuje współdziałanie Rady Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi.
 • Rada Samorządu Uczniowskiego :
 • opracowuje projekt planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • podlegają jej samorządy klasowe, uchwala Regulamin SU,
 • podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 • podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 • ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny

3. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

 Wybory odbywają się co roku we wrześniu.

 • Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
 • Wybory zarządza Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 • Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły.
 • Czynne prawo wyborcze ma cała społeczność szkolna (uczniowie klas I – VIII oraz Rada Pedagogiczna).
 • Kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego zgłaszają poszczególne klasy od I do VII (liczba tych kandydatów jest nieograniczona).
 • Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
 • Szczegółowe wytyczne, dotyczące przeprowadzania wyborów, znajdują się w „Procedurach wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego”.

5. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 • Protokoły ze spotkań.
 • Roczny plan pracy.

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • Wyboru opiekuna dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego w październiku nowego roku szkolnego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczniów szkoły.
 • Funkcję opiekuna może pełnić jednocześnie najwyżej dwóch nauczycieli.
 • Kadencja opiekuna trwa trzy lata. Opiekun może pełnić swą funkcję przez nieograniczoną ilość kadencji. 
 • Kadencja opiekuna trwa od dnia wyboru go na to stanowisko do 30 września nowego roku szkolnego (w przypadkach nadzwyczajnych do czasu wybrania nowego opiekuna).

  Opiekun SU wspiera wszystkie organy samorządu szkolnego i pomaga im w realizacji poszczególnych zadań. Opiekun samorządu w szczególności:
 • czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy uczniami,
 • zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami lub pracownikami szkoły,
 • uzyskuje status koordynatora działalności Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów SU z głosem doradczym,
 • w uzasadnionym przypadku może wykluczyć uczestnika zebrania RSU,
 • ma prawo wglądu do dokumentów SU,udziela merytorycznej pomocy w realizacji zadań samorządu,
 • Opiekun samorządu realizuje bezpośrednią współpracę Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim.

7. Przepisy końcowe

- Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

- Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani przez nauczycieli. 

- Przewodniczący RSU przedstawia Dyrektorowi szkoły sprawozdanie z działalności SU w każdym semestrze.

- Przewodniczący ma za zadanie informować Dyrektora szkoły o akcjach bieżących SU.

 

PROCEDURY WYBORÓW  DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Czynne prawo wyborcze ma cała społeczność szkolna ( uczniowie klas I – VIII oraz Rada Pedagogiczna ).
 • Kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego zgłaszają uczniowie klas I – VIII według następujących kryteriów :

  - predyspozycje: komunikatywny, koleżeński, asertywny, pomysłowy, kreatywny  (potrafi znaleźć się w każdej sytuacji; poprowadzi apel).

 • Kandydaci powinni wziąć udział w kampanii wyborczej i dostarczyć do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego następującą dokumentację:

  -  krótką charakterystykę swojej osoby ( imię, nazwisko, klasa, osiągnięcia, zainteresowania )

  - swój program wyborczy ( propozycje działań w Samorządzie Uczniowskim)

      Całość dokumentacji nie powinna zajmować więcej niż jedną stronę A4.

 • Poszczególne programy wyborcze zostaną zatwierdzone przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i umieszczone do 15 września (każdego roku) na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
 • Przed wyborami kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien uzyskać poparcie 3 nauczycieli oraz co najmniej 10 uczniów (listy poparcia do odebrania u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego).
 • Nazwiska kandydatów umieszczane są na liście wyborczej w kolejności alfabetycznej.
 • Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym lub na korytarzu (pierwsze piętro).
 • Uczniowie oraz Rada Pedagogiczna (wyborcy) podpisują się na spisie wyborców i odbierają karty do głosowania.
 • Głosować można na jednego kandydata. 
 • Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 • Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej, powołanej przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 • Po skończonym głosowaniu, oddane głosy podlicza komisja wyborcza.
 • Kandydat z najwyższa liczbą głosów zostaje przewodniczącym szkoły.
 • Pozostałymi członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje siedmiu kandydatów z największą liczbą głosów.
 • Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza regulamin lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.
 • Na miejsce odwołanego członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 • Członek Samorządu Uczniowskiego sam może zrezygnować z działalności (rezygnacja na piśmie). O wyborze innej osoby na jego miejsce mówi procedura podana w powyższym punkcie.